Algemene voorwaarden

Met passie voor het vak.

Algemene voorwaarden Soundvision 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Soundvision en op alle met Soundvision aangegane overeenkomsten waarbij dit vermeld wordt. 

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

Als ook de huurder of organisator naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de huurder niet van toepassing. 

 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt 

Daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. Onder de “Organisator” wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot een met ons gesloten huur en/of dienst overeenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. 

Tevens wordt onder “Organisator” ook verstaan degene wie de opdracht uitvraagt en voor wie zijn rekening producten en/of diensten worden geleverd.

Tevens wordt onder “Organisator” ook verstaan degene in wie de opdracht en voor wie zijn rekening producten in bruikleen worden gegeven, waarbij het geleverde eigen blijft van Soundvision. 

  1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.1. De aanbiedingen, offertes, prijsopgaven of andere bijlagen dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële huurders en huurders tot het doen van een aanbod. Zij binden Soundvision daarom op geen enkele wijze, tenzij het een contract betreft. 

1.2. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van De overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 1 zijn voldaan. 

1.3. De prijzen genoemd in de bijlage zijn slechts 14 dagen geldig tenzij anders vermeld. Soundvision garandeert de juistheid van de gegevens die vermeld staan in de Bijlage, maar zet- en drukfouten zijn onder voorbehoud. De offerte is bedoeld als aanduiding Van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen Zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. 

1.4. Een aanbod van de huurder om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn Gedaan, wanneer Soundvision van de huurder schriftelijk bevestigend Antwoord heeft gekregen op een offerte of andere uitnodiging tot aanbod onzerzijds. Is er een mondelinge overeenkomst gesloten, dan beschouwt Soundvision deze als een Optie, die eerst van allebei de kanten schriftelijk moet worden bevestigd. Een overeenkomst Komt tot stand op het moment waarop wij een contract naar de huurder verzenden en deze Ondertekend retour krijgen. 

1.5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen als deze Afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Soundvision schriftelijk zijn vastgelegd.

1.6. Organisatie en Soundvision komen uitdrukkelijk overeen dat door de Elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze Voorwaarden en de contractprocedure is voldaan (zie punt 1.4.). 

  1. Prijzen

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Euro (€). 

 2.2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst 

Geldende kostenfactoren, zoals materiaalprijzen, loon- en transportkosten. 

  1. Betaling

3.1. Als de ‘’Organisator’’ akkoord gaat met deze voorwaarden gaat deze ook akkoord met de betalingsvoorwaarden. 3 dagen voor aanvang van de desbetreffende overeenkomst moet de betaling zijn voldaan volgens de aangegeven procedure op de betalingsvoorwaarden. Als de betaling niet voldaan is (tot 3 dagen voor aanvang) heeft Soundvision het recht om het des betreffende overeenkomst te ontbinden. 

3.2. Ingeval van niet-tijdige betaling is Soundvision bevoegd (verdere) 

Levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de huurder de 

Betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

3.3 Ontbindt de “Organisator” tot 48 uur voor de bewuste datum de overeenkomst, dan 

Betaald de “Organisator” annuleringskosten, te weten 50% van de gestelde prijs, 

Binnen deze 48 uur 100%. 

  1. Eigendomsvoorbehoud

4.1. In bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook blijven eigendom van Soundvision in volle rechten. En ook is het ten strengste verboden om aan producten van 

Soundvision te sleutelen of aan te passen tenzij anders afgesproken. 

4.2. Soundvision behoudt zich het recht voor, om in bruikleen zijnde 

Producten van welke aard dan ook in overleg te gebruiken voor alle doeleinden waarvoor de 

Producten zijn gemaakt. Met uitzondering van, onder voorbehoud van hetgeen is afgesproken met een zulks vermelding Soundvision geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoedingen voor het terugnemen van in bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook. 

 4.3. Bij schade of diefstal moet de huurder dit direct melden aan Soundvision. 

Soundvision behoudt zich het recht de borgsom in te nemen als dit nodig 

Mocht zijn, als er bij binnenkomst en controle van verhuur schade of vermoedens zijn (bijv. 

Water of andere schade die niet direct zichtbaar zijn). Ook zal Soundvision 

De ”Organisator” aansprakelijk kunnen stellen voor vervolgschade met een 

Maximum van 14 dagen na datum. Als de schade niet te herstellen is of diefstal aan de 

Orde is kan deze worden verhaald bij de ”Organisator” dit zal dan de nieuw 

Waarde zijn van de adviesverkoop prijs die door onze leverancier wordt gehanteerd.  

4.4. Levering van een product vindt plaats door transport van Soundvision of 

De ”Organisator” zelf. Beschadiging tijdens transport door de “Organisator” zijn voor de rekening van de “Organisator”. 

Huurder. 

  1. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

5.1. De huurder zal Soundvision direct schriftelijk, hetzij mondeling op de 

Hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel 

Beschadigd mocht raken. Ook is de huurder verplicht eventuele te maken kosten, door toedoen van vernielingen, beschadigingen, dan al wel/niet door derden, te vergoeden. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. 

5.2. Consumpties, in de vorm van drinken, voor het personeel van Soundvision worden kosteloos door de organisator geregeld. Hier zal onzerzijds geen misbruik van worden gemaakt. Consumpties, in de vorm van eten dienen bij een diensten levering op tijdstip van avondmalen door de organisator te worden verzorgd, eveneens kan hiervoor geen vergoeding bij Soundvision worden verrekend. 

5.3. Als Soundvision geluidsoverlast veroorzaakt dient u zelf buren, politie, 

Gemeente, of de desbetreffende personen in te lichten. Ook dient u zelf indien nodig 

Vergunningen te regelen voor: “versterkte muziek” en/of “drank”. Alle eventuele bekeuringen zijn voor de ‘’Organisator’’. Ook bij inbeslagname of dergelijke van eigendommen Soundvision zal de “organisatie” verantwoordelijk zijn voor alle gemaakte kosten en ongemakken. 

5.4. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA- rechten die voortvloeien uit 

Het door organisator ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel gesloten gelegenheden, en ook van het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door Remote Nationaal beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening voor “Organisator” die voorts Soundvision vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door 

BUMA/STEMRA/SENA. Tenzij schriftelijk overeengekomen met Soundvision.  

5.5. De ‘’Organisator’’ dient te zorgen voor de stroomvoorziening, voldoende en veilige 

Spanning. Bij enkel een geluidsset dient dit minimaal te bestaan uit 1 groep van 16 ampère. 

Bij een licht- én geluidsset dienen er minimaal 3 groepen beschikbaar te zijn van 16 ampère. 

Bij enige twijfel aan de veiligheid en de hoeveelheid van de stroomvoorziening heeft Soundvision het recht om op kosten van de ‘’Organisator’’ deze te laten 

Nakijken/onderzoeken, of zelfs te besluiten de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden in 

Verband met een niet veilige werkomgeving, of een onvoldoende aanwezige stroomvoorziening. 
5.6. De organisator is verantwoordelijk voor alle schade die door de aanwezigen is 

Veroorzaakt aan de eigendommen van Soundvision. Schade aan de 

Eigendommen van Soundvision door onze eigen mensen betalen wij uiteraard zelf. Schade aan de eigendommen van de organisator is voor eigen rekening. 

5.6. Soundvision mag altijd reclame voeren, ook zullen de foto’s van het 

Desbetreffende feest geplaatst worden op de sociale kanalen van Soundvision, u heeft recht om hierop inspraak te doen u kunt schriftelijk aangeven dat u geen foto’s op de sociale kanalen van Soundvision duldt. Soundvision zal dan uw foto’s niet plaatsen. 

  1. Aansprakelijkheid

6.1. Soundvision is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei 

Schadevergoeding aan de huurder en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld 

Onzerzijds. Soundvision is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, 

Directe- of indirecte schade, winstderving en stilstand schade, daaronder begrepen gelden 

Schade door huurder ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of Door de zaken zelf. 

6.2. Soundvision is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord 

Functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitvallen of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data liggende, storingen in de verbinding met telecommunicatiebedrijven, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, 

Volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, en andere storingen. 

6.3. Ook is Soundvision niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt 

Door al dan niet tijdelijke onbereikbaarheid van Soundvision wegens 

Onderhoud of anderszins. 

6.4. De huurder is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de huurder komen. 

6.5. Soundvision aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door 

Ons geleverde informatie over de door ons geleverde diensten. Ook zal Soundvision iedere aansprakelijkheid afwijzen ten aanzien van de door ons gegeven mondelinge adviezen en antwoorden op vragen. 

6.6. Als er door Soundvision ondanks alle wettelijke voorzorgsmaatregelen 

Toch schade zal ontstaan nadrukkelijk veroorzaakt door ons personeel of onze goederen, doen wij aanspraak op onze WA-verzekering en/of rechtsbijstand. Deze aansprakelijkheid zal 

Vervallen als de schade is veroorzaakt door toedoen van derden. 

6.7. Organisator en/of huurder dient bij pandeigenaar, locatiebeheerder of verantwoordelijke Na te gaan of de locatie geschikt is voor het gehuurde. Als er gebruik gemaakt wordt van Rigging (hijsen van constructies), dient “organisator” en/of “huurder” zich ervan te Verzekeren dat de bouwtechnische voorzieningen hiervoor geschikt en aanwezig zijn. Bij Twijfel dient hiervan een rapport opgevraagd te worden bij de eigenaar, beheerder, bouwer En/of professional. 

6.8 “Organisator” dient zelf zorg te dragen voor een aansprakelijkheid/evenementen 

Verzekering voor het betreffende evenement.

  1. Overmacht

7.1. Alle apparatuur en crew leden, vermeld in offertes/contracten, zijn onder voorbehoud. Dit In verband met onmacht die Soundvision kan treffen. Soundvision zorgt wanneer mogelijk voor vervangend personeel, en/of vervangende apparatuur. 

7.2. Als Soundvision door overmacht niet aan haar verplichtingen kan 

Voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht situatie. 

7.3. Als de overmacht situatie 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. 

7.4. Onder overmacht van Soundvision wordt verstaan elke van haar wil 

Onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen richting de 

Huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar 

Verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die 

Omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die 

Omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere 

Problemen bij de levering door Soundvision of haar toeleveranciers en/of 

Maatregelen van enige overheidsinstanties, en ook het ontbreken van enige van 

Overheidswege te verkrijgen vergunning. 

7.5. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht situatie op de 

Hoogte stellen.  

  1. Toepasselijk recht en verdragen

8.1. Op de door ons gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

  1. Extra verhuur voorwaarden

9.1 Op losse verhuur zijn al onze voorwaarden geldig, diegene die bij ons huurt hier na te noemen ‘’huurder’’ is verantwoordelijk en aansprakelijk vanaf het moment dat het gehuurde uit ons magazijn Is en weer wederom ingeleverd is. 

9.2 De ‘’huurder’’ is verplicht in de hele huurperiode aanwezig te blijven en het gehuurde niet Onbeheerd achter te laten 

9.3 De ‘’huurder’’ moet onze borg contant voldoen die worden retour gegeven als alles volledig Gecheckt is en in dezelfde staat retour is gekomen zoals het is uitgegeven. 

9.4 De ‘’huurder’’ moet zich aan de tijd afspraken houden als dit niet lukt dit binnen geringe tijd te Laten weten. 

9.5 De ‘’huurder’’ moet voldoen aan overdekte locatie en voldoende kennis van het gehuurde tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 

9.6 Bij reservering minimaal 48 uur van tevoren, binnen dit termijn kan vaak verhuur normaal Geregeld worden. Indien reservering binnen 48 uur is zal dit altijd in overleg met Soundvision moeten plaatsvinden en kunnen er extra kosten worden berekend.

10 Betalingsvoorwaarden 

10.1. Drie dagen voor aanvang van de desbetreffende overeenkomst moet de betaling zijn 

Voldaan. Als de betaling niet voldaan is heeft Soundvision het recht om de desbetreffende overeenkomst te ontbinden. 

10.2. Bij niet of niet-tijdige betaling door ‘’Organisator’’ is deze vanaf de dag waarop betaling 

Aan Soundvision uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het Openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand (over het gehele bedrag), Waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

10.3. Ten laste van de ‘’Organisator’’ komen ook alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 

Kosten van welke aard dan ook als gevolg van niet nakoming door ‘’Organisator’’ van diens 

Verplichtingen heeft moeten maken.

10.4 Ingeval van niet-tijdige betaling is Soundvision bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de huurder de betalingsverplichtingen volledig is 

Nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.  

10.5 Ontbindt de “Organisator” tot 1 week voor de bewuste en gestelde datum de 

Overeenkomst, dan betaald de “Organisator” annuleringskosten, te weten 50% van de gestelde prijs, binnen 48 uur 100%. 

10.6 De ‘’Organisator’’ dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan, 

Op de rekening die vermeld staat op de factuur. 

10.7 De overeenkomst is bindend als de betaling is voldaan. Tevens zijn dan ook automatisch 

De algemene voorwaarden van kracht.

10.8 Als het bij aflevering van de dienst of product de betaling niet voldaan is kunt u in overleg Bij ons pinnen. 

10.9 Bij een aanbetaling heeft u na betaling recht op het product of dienst tot 14 dagen na 

Betaling, hierna vervalt uw recht op het product of dienst. Na verloop wordt het product 

Wederom verkocht of de datum van dienst vergeven. Zonder recht op retourneren van de aanbetaling. Deze betalingsvoorwaarden zijn een aanvulling op de meest recente versie onze algemene voorwaarden, altijd te vinden op onze websites.

× Whatsapp